Kodex chování pro dodavatele společnosti KOBIT - THZ CZ

1) Aktuálně platný Kodex chování pro dodavatele

Ve společnosti KOBIT - THZ CZ jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči vlastníkům a zaměstnancům, jakožto i zákazníkům a obchodním partnerům.

Dlouhodobého úspěchu v podnikání lze dosáhnout pouze integritou ve všech oblastech podnikatelského jednání. Ctíme proto etické a morální principy, řídíme se aktuálně platnými právními předpisy. Jednáme v souladu s principy udržitelnosti.

Kodex chování pro dodavatele společnosti KOBIT - THZ CZ se vztahuje na fyzické a právnické osoby – a jejich přidružené společnosti – které poskytují společnosti KOBIT - THZ CZ zboží nebo služby (dále společně jen „Dodavatel“).

Každý Dodavatel je povinen dodržovat pravidla tohoto Kodexu chování pro dodavatele společnosti KOBIT - THZ CZ.

Společnost KOBIT - THZ CZ si vyhrazuje právo monitorovat a ověřovat soulad dodavatele s pravidly Kodexu chování pro dodavatele společnosti KOBIT - THZ CZ, a to zejména formou ujištění nebo externího prověření zaměstnancem společnosti KOBIT - THZ CZ. Dodavatelé se uzavřením smluvního vztahu se společností KOBIT - THZ CZ zavazují dodržovat Kodex chování pro dodavatele a poskytnout veškerou potřebnou součinnost k ověření dodržování tohoto závazku.

Porušení Kodexu chování pro dodavatele společnosti KOBIT - THZ CZ může mít za následek ukončení smluvního vztahu mezi společností KOBIT - THZ CZ a porušujícím dodavatelem, případně uplatnění jiných nároků vůči takovému dodavateli. Dodavatel je povinen zajistit dodržování ustanovení tohoto Kodexu chování pro dodavatele ze strany jeho zaměstnanců a smluvních partnerů, které využívá pro plnění závazků vůči společnosti KOBIT - THZ CZ.

2) Základní povinnosti

2.1 Dodržování právních předpisů a závazných technických norem

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné právní předpisy a závazné technické normy zemí, ve kterých vykonávají svou činnost pro společnost KOBIT - THZ CZ. Dodavatelé jsou povinni v rámci svých činností udržovat vhodné kontrolní systémy, které předchází porušování právních předpisů a závazných technických norem a umožňují ověřování souladu s takovými právními předpisy a závaznými technickými normami.

2.2 Respektování a ochrana lidských práv

Dodavatelé jsou povinni chránit lidská práva a zacházet s každým zaměstnancem spravedlivě, důstojně a uctivě. Musí také respektovat osobnostní práva, práva na důstojnost a soukromí zaměstnanců.

2.3 Soulad s pracovními právy

Ve své zaměstnanecké politice musí Dodavatelé respektovat právo na svobodné sdružování, právo na kolektivní vyjednávání, jakož i principy rovných příležitostí, musí se zavázat, že nebudou diskriminovat zaměstnance z důvodu jejich pohlaví, věku, etnického původu, národnosti, barvy pleti, postižení, sexuální orientace, náboženství, politického přesvědčení, nebo z podobných důvodů. Vůči zaměstnancům nesmí být tolerováno žádné fyzické nebo psychologické násilí, sexuální obtěžování či jiné nevhodné chování.

Dodavatelé musí dbát na to, aby nevyužívali dětskou nebo nucenou práci nebo nezískali prospěch z jakéhokoli typu dětské nebo nucené práce. Je nutné dodržovat všechny právní předpisy a závazné mezinárodní dohody a úmluvy, které stanoví povolený nejnižší věk zaměstnanců či pracovní podmínky.

Odměny a pracovní doba zaměstnanců Dodavatele musí být v souladu s právními předpisy.

Dodavatel musí zajistit pro své zaměstnance bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytvořit pracovní prostředí, které aktivně podporuje prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a minimalizuje zdravotní rizika pro zaměstnance. Dodavatelé musí dodržovat předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadovat jejich plnění i od svých zaměstnanců a smluvních partnerů.

2.4 Spravedlivá hospodářská soutěž

Dodavatelé jsou povinni dodržovat předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže a nesmí uzavírat žádné zakázané dohody v oblasti hospodářské soutěže.

2.5 Boj proti korupci

Pokud jde o korupci a úplatkářství společnost KOBIT - THZ CZ prosazuje politiku nulové tolerance. Dodavatelé za žádných okolností nesmí vyžadovat nebo svolit k úplatku nebo jiné nezákonné platbě, či jinému nepeněžitému plnění (např. dárky, zábavná činnost, laskavost) za účelem realizace obchodních či jiných příležitostí se společností KOBIT - THZ CZ.

2.6 Podpora a sponzorování

Poskytnutí podpory a sponzorování může být prováděno výhradně na základě dobrovolnosti, v souladu s platnými právními předpisy a nesmí se použít k získání nezákonných výhod.

2.7 Ochrana osobních údajů

Dodavatelé musí respektovat a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

2.8 Ochrana životního prostředí

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a závazné technické normy a minimalizovat negativní dopad svých činností na životní prostředí. Dodavatelé zavedou vhodné systémy řízení vedoucí k úspornému a rozumnému využívání přírodních zdrojů, snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů, aby eliminovali rizika pro životní prostředí.

2.9 Důvěrné údaje a duševní vlastnictví

Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby důvěrné informace a obchodní tajemství společnosti KOBIT - THZ CZ získané v rámci obchodní spolupráce se společností KOBIT - THZ CZ bylo bezpečně chráněno a nebylo použito nebo zveřejněno třetím stranám bez

Aktuality
Dovolujeme si Vás pozvat na JIČÍNSKÝ VELETRH 2023, který se koná 22. – 24. 8. 2023 v areálu firmy KOBIT v Jičíně.
16.07.2023
Dovolujeme si Vás upozornit na celozávodní dovolenou, která bude probíhat od 24. 7. do 4. 8. 2023. 
10.07.2023
archiv